Hier ontwikkelen zich mensen zonder vrees

Hier vertellen we je meer over dalton, onze visie op ontwikkeling en leren en hoe we werken aan kwaliteit.

De basis van ons handelen: Dalton ‘way of life’.

Hier draait alles om: Binnen Campus Columbus ontwikkelen zich ‘mensen zonder vrees’ die sámen de toekomst ontdekken en bouwen!

Zonder vrees, mét lef

Campus Columbus brengt onderwijs en opvoeding in samenhang met de eisen die de maatschappij vraagt. Helen Parkhurst benoemt het in haar daltonplan treffend: de wereld heeft ‘mensen zonder vrees’ nodig. Dat zijn mensen, die vanuit zelfvertrouwen, verantwoordelijkheid nemen en met vooruitziende blik plannen kunnen ontwerpen en uitvoeren.

Toekomst bouwen

De samenleving waarin we leven ondergaat een transformatie. Dit heeft invloed op de manier waarop we leven, leren en werken. Het vraagt om een toekomstgerichte visie om kinderen in deze ‘digitale revolutie’ te begeleiden. In alles wat we doen hebben wij aandacht voor de volgende vaardigheden: samenwerken, kennis op doen, ondersteuning van ICT bij het leren, probleemoplossend vermogen/denken, creativiteit en cyclisch leren.

Waarom een kindcentrum?

Om een kind goed te ondersteunen en zich breed te laten ontwikkelen, werkt een integrale aanpak het beste. Met integraal bedoelen we ondersteuning waarbij onderwijs, opvoeding en opvang op elkaar zijn afgestemd en alle betrokken professionals goed samenwerken. De ontwikkeling van het kind staat centraal.

Visie op ontwikkeling en leren

Op Campus Columbus is vertrouwen de basis. Elk teamlid heeft vertrouwen in de positieve bedoelingen van elk kind. Onze belofte aan ‘onze Columbianen’ hebben we gevat in onze visie:
Columbianen zijn veerkrachtig, waardevol, sociaal en zelfbewust. Ze hebben een open houding en oog voor emotie en zienswijze van anderen en zichtzelf. Columbianen gaan met zelfvertrouwen een uitdaging aan. Hun rugzak is gevuld met skills, die gebouwd zijn op het fundament van de daltonkernwaarden.

Het team van Campus Columbus biedt een veilig, ondersteunend klimaat om het kind de kans te bieden zo initiatiefrijk en zelfstandig mogelijk met de omgeving om te gaan. Een kind is van nature uit op sociale verbinding, kennis en vaardigheden. We weten dat kinderen zich doorlopend ontwikkelen, zowel binnen als buiten de campus.

Groeien

Binnen de opvang- en onderwijsunits stimuleren wij ontwikkeling van kinderen op alle gebieden. In de ogen van Helen Parkhurst  gaat leren over ‘échte ervaringen’. We zorgen er dus voor dat kinderen op verschillende manieren kunnen leren. Kinderen leren door nieuwe informatie te verbinden aan wat ze al weten.

Hetzelfde geldt voor vaardigheden. Het is belangrijk om aansluiting te vinden met wat iemand al ervaren heeft. Nieuwe ontwikkeldoelen worden zoveel mogelijk gekoppeld aan ‘levensechte’ situaties. Om die reden werken we op Campus Columbus daar waar kan thematisch. Als cursorisch aanbod meer passend is bij het leerdoel, kiezen we voor directe instructie. We zorgen ervoor dat alle kerndoelen aanbod komen.

Belangrijke kenmerken

De belangrijke kenmerken voor het hele kindcentrum op een rij.

 • Dalton gaat uit van vertrouwen in kinderen en geeft de kernwaarden zelfstandig, vrijheid én verantwoordelijkheid, samenwerken, doelmatigheid en reflectie bewust vorm.
 • Ontdekkend leren is een werkwijze waarbij door middel van thema’s en onderzoeksvragen de betrokkenheid van kinderen groot is. Kinderen worden gestimuleerd om vragen die ze hebben te onderzoeken en te beantwoorden.
 • Kinderen en teamleden werken met een portfolio. Aan het portfolio zit een gesprekken- en presentatiecyclus vast.
 • Faseonderwijs houdt in dat er gewerkt wordt met een halfjaarlijkse cyclus. Dit betekent meer mogelijkheden voor maatwerk.
 • Units zijn ‘eenheden’ van meerdere fasen in meerdere lokalen met meerdere teamleden, die samen verantwoordelijk zijn en elkaar aanvullen.
 • Elke dag onderwijs is op Columbus voor alle kinderen gelijk. Deze regelmaat noemen we het vijf-gelijke-dagenmodel met continurooster. Kinderen lunchen in de unit.
 • Dagelijks zijn kinderen vanaf 7:00 uur ’s ochtends tot 18:00 uur ’s avonds welkom op de campus.
 • Een mens ontwikkelt zich doorlopend, zowel op als buiten de campus. Wij gaan er vanuit dat je een leven lang leert.
 • We gaan uit van verschillen en stimuleren diversiteit. Op de campus mag je zijn en worden wie je bent. Verschillen doen ertoe.
 • Denken en doen wordt zoveel mogelijk verbonden, bij ons is het zo dat ‘wie het weet mag het zeggen’.
 • Daar waar het kan, gaan we erop uit en halen we de wereld binnen. Échte ervaringen doen ertoe!
 • Teamleden op de campus helpen graag, maar wel vanuit een coachende rol, want ‘wat iemand zelf kan, doet iemand zelf’ bij ons.

Onze zorg voor kwaliteit

Er is één resultaat voor kwaliteit: de optimale ontwikkeling van elk kind binnen Campus Columbus. Om de omstandigheden hiervoor op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen, reflecteren we constant. De kern van de vragen die we onszelf stellen zijn: Hoe weten we dat we de goede dingen goed doen? En wat merken kinderen hiervan?

Onze focus op kwaliteit op kind- en unitniveau

Ons doel is om aan te sluiten bij de ontwikkeling en basisbehoeften van élk kind. We gaan hierbij uit van verschillen. De basis van ons handelen is het observeren en analyseren van producten en leerstijlen van kinderen. Daarnaast luisteren we naar wat kinderen ons vertellen.

Binnen de onderwijsunits streven we meerdere doelen na. Doelen op het gebied van kennis en vaardigheden, doelen op het gebied van persoonsvorming en doelen op het gebied van het zelf in relatie tot de ander. De mentor informeert ouders over deze doelen en legt de ontwikkeling van het kind vast in ons kindvolgsysteem. Het resultaat van het geleerde kan middels allerlei manieren inzichtelijk worden, bijvoorbeeld door een toets. Echter, naast het resultaat van leren is het proces en de weg naar dat resultaat toe, minstens zo belangrijk. Daarom werken alle kinderen op de campus met een portfolio. Dit draagt bij aan het ervaren van eigenaarschap op de eigen ontwikkeling. Het werken met een portfolio is een terugkerend proces van verzamelen van ‘bewijzen’. Een kind verzamelt (foto’s van) werkjes waar het trots op is, waarin het iets ontdekt heeft en/of waarin een ontwikkeling is te zien. Twee keer per jaar vult het kind samen met de mentor de portfoliomap. Ook hebben zij samen een reflectiegesprek. Ze blikken terug op het afgelopen half jaar en blikken vooruit naar het half jaar dat komen gaat. Tenslotte bespreken kind en mentor de ontwikkeling op de daltonkerwaarden. Tweemaal per jaar is het dan tijd voor ‘het feestje van het kind’. Tijdens deze portfoliopresentatie presenteert het kind het portfolio aan ouders of andere genodigden!

Onze focus op kwaliteit op campusniveau

Het team stelt zicht jaarlijks een aantal doelen. Deze worden opgenomen in het campusjaarplan. Iedere maand worden de gestelde doelen tegen het licht gehouden, zo nodig worden doelen of werkwijze bijgesteld. Op het gehele campusjaarplan wordt
in juni gereflecteerd. Hiermee blijft ook het ‘portfolio op organisatieniveau’ cyclisch en betekenisvol voor iedereen.

Wij bereiken onze doelen door:

 • Deel te nemen aan interne audits van ons bestuur Blosse. In 2023 hebben we een interne audit gehad.
 • Het leren vanuit de Daltonvisitatie. Deze zal in 2024 plaatsvinden.
 • Uitkomsten uit tevredenheidsonderzoeken.
 • Reflecteren op de bekwaamheidsportfolio’s van teamleden.
 • Collegiale consultatie.

Structuur stuurt gedrag

Omdat structuur ons gedrag stuurt, zijn wij gekomen tot een ondersteunend structuur.
Nieuwsgierig? Neem een kijkje bij relevante documenten ‘ondersteunende structuur’.

Kinderopvang

De vier pedagogische basisdoelen uit de Wet Kinderopvang vormen het uitgangspunt voor ons handelen. Kwalitatief goede kinderopvang zorgt voor:

 • Een gevoel van (fysieke en emotionele) veiligheid.
 • Het bevorderen van sociale competenties.
 • Het bevorderen van persoonlijke competenties.
 • Socialisatie en overdracht van waarden en normen.

Voor opvang zetten wij de volgende instrumenten in:

 • Achtwekelijkse cyclus werkoverleg met kindbespreking.
 • Ontwikkelvolgmodel Estafette.
 • Consultatie door pedagogisch coach.
 • Collegiale consultatie.
 • Inzet van intern en extern deskundigen.
 • Tevredenheidsondezoek

In 2024 vindt er weer een visitatie plaats.

Daltonlicentie en visitatie

De Nederlandse Daltonvereniging (NDV) ziet toe op de kwaliteit vanuit de daltonkerwaarden.

Het heeft daarvoor visitatiecommissies. De commissie beoordeelt de praktijk en laat zich informeren door kinderen en ouders. Ook doet het aanbevelingen die wij vervolgens opnemen in ons campusjaarplan. Iedere vijf jaar wordt de campus bezocht door de NDV. In 2024 vindt er weer een visitatie plaats.

Typisch Campus Columbus

Zodra je de campus binnenstapt, voel en ervaar je direct, wat Campus Columbus bijzonder maakt.  Middels deze verhaaltjes nemen we je mee in wat de campus tot een fijne plek maakt, zowel voor kinderen, ouders & teamleden!

Kom je kennismaken?

Kinderen vanaf 0 jaar zijn van harte welkom op de campus. Wat je wens of behoefte ook is, voor ons is persoonlijk contact een pré. Wij maken altijd tijd om vrijblijvend kennis te maken en een rondje door de campus te doen. Doordat de animo groot is en we gaan voor kwaliteit, adviseren wij je interesse tijdig kenbaar te maken.