Hier ontwikkelen zich mensen zonder vrees

Hier vertellen we je meer over dalton, onze visie op ontwikkeling en leren en hoe we werken aan kwaliteit.

De basis van ons handelen: Dalton ‘way of life’.

Hier draait alles om: Binnen Campus Columbus ontwikkelen zich ‘mensen zonder vrees’ die sámen de toekomst ontdekken en bouwen!

Zonder vrees, mét lef

Campus Columbus brengt onderwijs en opvoeding in samenhang met de eisen die de maatschappij vraagt. Helen Parkhurst benoemt het in haar daltonplan treffend: de wereld heeft ‘mensen zonder vrees’ nodig. Dat zijn mensen, die vanuit zelfvertrouwen, verantwoordelijkheid nemen en met vooruitziende blik plannen kunnen ontwerpen en uitvoeren.

Toekomst bouwen

De samenleving waarin we leven ondergaat een transformatie. Dit heeft invloed op de manier waarop we leven, leren en werken. Het vraagt om een toekomstgerichte visie van opvoeders en onderwijsgevenden om kinderen in deze ‘digitale revolutie’ te begeleiden. In alles wat we doen hebben wij aandacht voor de volgende vaardigheden: samenwerken, kennis op doen, ondersteuning van ICT bij het leren, probleemoplossend vermogen/denken, creativiteit en cyclisch en planmatig werken.

Waarom een kindcentrum?

Om een kind goed te ondersteunen en zich breed te laten ontwikkelen, werkt een integrale en organische aanpak het beste – voor het kind, de ouders en verzorgers én de samenleving. Met integraal bedoelen we ondersteuning waarbij onderwijs, opvoeding en opvang op elkaar zijn afgestemd en alle betrokken professionals goed samenwerken. Met organisch bedoelen we dat de ondersteuning rondom de behoeften van het kind wordt gevormd. De ontwikkeling van het kind staat centraal.

Visie op ontwikkeling en leren

Vertrouwen als basis! Het team van Campus Columbus biedt een veilig, ondersteunend klimaat om het kind de kans te bieden zo initiatiefrijk en zelfstandig mogelijk met de omgeving om te gaan. Elk teamlid heeft per definitie vertrouwen in de positieve bedoelingen van elk kind. Kinderen ontwikkelen zich doorlopend, binnen en buiten Campus Columbus. Zij ontwikkelen zich vanuit vertrouwen, een veilige omgeving en nieuwsgierigheid. Een kind is van nature uit op sociale verbinding, kennis en vaardigheden.

Het heeft behoefte aan drie psychologische basisbehoeften:

 • relatie ~ ik hoor erbij!
 • competentie ~ ik kan het!
 • autonomie of onafhankelijkheid ~ ik kan het zelf!

Groeien

Met een doelgerichte omgeving en begeleiding binnen de opvang- en onderwijsunits stimuleren wij ontwikkeling van kinderen op alle gebieden. In de ogen van Helen Parkhurst  gaat leren over ‘échte ervaringen’. De ontwikkelingspsychologie van het constructivisme sluit daar op aan door ervan uit te gaan dat veel van wat kinderen leren door henzelf wordt bepaald.

Constructie van nieuwe kennis en vaardigheden

Leren is het resultaat van denkactiviteiten van de kinderen zélf: ze leren door nieuwe informatie te verbinden aan wat ze al weten. Hetzelfde geldt voor vaardigheden. Het is belangrijk om aansluiting te vinden met wat iemand al ervaren heeft. Nieuwe ontwikkeldoelen (kennis en vaardigheden) worden zoveel mogelijk gekoppeld aan ‘levensechte’ (spel)situaties. Om die reden werken we op Campus Columbus daar waar kan thematisch. Als cursorisch aanbod meer passend is bij het leerdoel, kiezen we voor directe instructie. We zorgen ervoor dat alle kerndoelen aanbod komen.

Belangrijke kenmerken

De belangrijke kenmerken voor het hele kindcentrum op een rij.

 • Dalton gaat uit van vertrouwen in kinderen en geeft de kernwaarden zelfstandig, vrijheid én verantwoordelijkheid, samenwerken, doelmatigheid en reflectie bewust vorm.
 • Ontdekkend leren is een werkwijze waarbij door middel van thema’s en onderzoeksvragen de betrokkenheid van kinderen groot is. Kinderen worden gestimuleerd om vragen die ze hebben te onderzoeken en te beantwoorden.
 • Kinderen en teamleden werken met een portfolio. Aan het portfolio (groeimap) zit een gesprekken- en presentatiecyclus vast.
 • Faseonderwijs houdt in dat er gewerkt wordt met een halfjaarlijkse cyclus. Dit betekent meer mogelijkheden voor maatwerk.
 • Fasen worden heterogeen (meerdere leeftijden en ontwikkelingsfasen)samengevoegd tot units. Units zijn ‘eenheden’ van meerdere fasen in meerdere lokalen met meerdere teamleden, die samen verantwoordelijk zijn en elkaar aanvullen.
 • Elke dag onderwijs is op Columbus voor alle kinderen gelijk. Deze regelmaat noemen we het vijf-gelijke-dagenmodel met continurooster.
 • Dagelijks zijn kinderen vanaf 7:00 uur ’s ochtends tot 18:00 uur ’s avonds welkom op de campus.
 • Een mens ontwikkelt zich doorlopend, zowel op als buiten de campus. Wij gaan er vanuit dat je een leven lang leert. Columbus nauw samen met ouders, verenigingen en externe partners.
 • We gaan uit van verschillen en stimuleren diversiteit. Op de campus mag je zijn en worden wie je bent. Verschillen doen ertoe.
 • Denken en doen wordt zoveel mogelijk verbonden, bij ons is het zo dat ‘wie het weet mag het zeggen’. Er wordt samengewerkt in een professionele cultuur.
 • Daar waar het kan, gaan we erop uit en halen we de wereld binnen. Échte ervaringen doen ertoe!
 • Teamleden op de campus helpen graag, maar wel vanuit een coachende rol, want ‘wat iemand zelf kan, doet iemand zelf’ bij ons.

Onze zorg voor kwaliteit

Er is één resultaat waar alle andere kwaliteitscriteria onderschikt aan zijn: de optimale ontwikkeling van elk kind binnen Campus Columbus. En deze kwaliteit laat zich niet zomaar ‘vangen’. Om de omstandigheden voor optimale ontwikkeling op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen, reflecteren we constant.

We reflecteren op (sociale) veiligheid, de opvoedkundige kwaliteit en onderwijskwaliteit. We maken analyses en zetten deze om in handelen. Daarover leggen we ook verantwoording af.

In onze reflectie staan doelgericht (samen)werken en leren met en van elkaar centraal. De dialoog zien we hierbij als belangrijk instrument. Wij vragen ons steeds af:

 • Doen we de goede dingen en doen we deze goed?
 • Hoe weten we dat?
 • Wat vertelt dit ons over ons handelen?

Instrumenten

Naast de professionele dialoog, zetten we de volgende instrumenten in.

Campusniveau:

 • Interne audits binnen Blosse.
 • Tevredenheidsonderzoek
 • Reflecteren op doelen vanuit campusjaarplan.
 • Bekwaamheidsportfolio’s team.

Het team stelt zicht jaarlijks een aantal doelen. Deze worden opgenomen in het campusjaarplan. Hierbij wordt gekeken naar urgentie en ambitie. Iedere maand worden de gestelde doelen tegen het licht gehouden, zo nodig worden doelen of werkwijze bijgesteld. Op het gehele campusjaarplan wordt in juni gereflecteerd. Hiermee blijft ook het ‘portfolio op organisatieniveau’ cyclisch en betekenisvol voor iedereen.

Op unit- en kindniveau zorgt de mentor samen met zijn of haar unitcollega’s voor de ondersteuning van kinderen. Hierbij kan de pedagogisch coach worden geconsulteerd.

Unit- en kindniveau:

 • Kwaliteitskaarten taal en rekenen
 • Daltonkernwaarden
 • Kindportfolio’s en reflectiegesprekken
 • Kanvasvragenlijst en pest-enquête voor unit D t/m F
 • Collegiale consultatie
 • Kind- en unitbespreking
 • Afname methode(on)afhankelijke toetsen en analyse hiervan

Ons doel is om aan te sluiten bij de ontwikkeling en basisbehoeften van élk kind. We gaan uit van verschillen. Daarom is de basis van ons handelen: het observeren en analyseren van producten van kinderen. De inhoud en manier van observeren is bij elke afdeling weer anders.

Onderwijsunits

Binnen onderwijsunits volgen we de ontwikkeling van kinderen op meerdere manieren, in lijn met de groei van het kind. We streven ook meerdere doelen na. Denk bijvoorbeeld aan rekenen en creatieve vaardigheden.

Sommige ontwikkellijnen lopen van 0 tot 12 jaar, anderen starten rond 4 of 7 jaar. Voor de onderwijsunits registreren we gegevens digitaal. We gebruiken hierbij leerlingvolgsysteem Parnassys. Kinderen van 0-12 jaar volgen we met het integrale systeem; Looqin. Dit procesgerichte kindvolg systeem koppelt welbevinden en de betrokkenheid aan competenties en prestaties.

Vanaf unit A werken kinderen bewust met een portfolio. Hiermee maken we kinderen eigenaar van hun ontwikkeling. Het werken met een portfolio is een terugkerend proces van verzamelen, terugkijken, selecteren en plannen.

Vanuit reflectiegesprekken krijgen het kind en de mentor inzichten en maken zij nieuwe afspraken voor de komende periode. Kinderen bewaren ‘bewijsstukken van hun ontwikkeling’ in een persoonlijk portfolio. Dit wordt onder begeleiding van de mentor gepresenteerd door het kind aan de genodigden. Wie deze genodigden zijn, wordt door het kind bepaald.

In dit presentatieportfolio, dat halfjaarlijks groeit, zitten ook:

 • Registratie van de ontwikkeling middels het leerlingvolgysteem.
 • Reflectie op daltonkernwaarden.
 • Toetsresultaten
 • Persoonlijke bijdragen van kind en mentor.

Kinderopvang

De vier pedagogische basisdoelen uit de Wet Kinderopvang vormen het uitgangspunt voor ons handelen. Kwalitatief goede kinderopvang zorgt voor:

 • Een gevoel van (fysieke en emotionele) veiligheid.
 • Het bevorderen van sociale competenties.
 • Het bevorderen van persoonlijke competenties.
 • Socialisatie en overdracht van waarden en normen.

Voor opvang zetten wij de volgende instrumenten in:

 • Achtwekelijkse cyclus werkoverleg met kindbespreking.
 • Ontwikkelvolgmodel Estafette.
 • Consultatie door pedagogisch coach.
 • Collegiale consultatie.
 • Inzet van intern en extern deskundigen.
 • Tevredenheidsondezoek

Daltonlicentie en visitatie

De Nederlandse Daltonvereniging (NDV) ziet toe op de kwaliteit vanuit de daltonkerwaarden.

Het heeft daarvoor visitatiecommissies. De commissie beoordeelt de praktijk en laat zich informeren door kinderen en ouders. Ook doet het aanbevelingen die wij vervolgens opnemen in ons campusjaarplan. Iedere vijf jaar wordt de campus bezocht door de NDV.

Typisch Campus Columbus

Zodra je de campus binnenstapt, voel en ervaar je direct, wat Campus Columbus bijzonder maakt.  Middels deze verhaaltjes nemen we je mee in wat de campus tot een fijne plek maakt, zowel voor kinderen, ouders & teamleden!

Kom je kennismaken?

Kinderen vanaf 0 jaar zijn van harte welkom op de campus. Wat je wens of behoefte ook is, voor ons is persoonlijk contact een pré. Wij maken altijd tijd om vrijblijvend kennis te maken en een rondje door de campus te doen. Doordat de animo groot is en we gaan voor kwaliteit, adviseren wij je interesse tijdig kenbaar te maken.