Samen ontdekken en bouwen

Hier vertellen we je meer over hoe we samenwerken met ouders én kinderen, professionals en externen.

Een goede samenwerking met kinderen

Campus Columbus heeft een kinderraad waarin in de onderwijs en opvangunits zijn vertegenwoordigd.

De rol van de Kinderraad

De kinderen van de raad verzamelen informatie in de eigen unit. Zij bepalen waar het over moet gaan. Daarnaast  worden onderwerpen besproken waarover het team de mening van de kinderen wil weten en welke tips kinderen erbij hebben. In de raad leren kinderen hun mening vormen, debatteren en het belang van luisteren en vragen stellen. Wie het aandurft oefent de rol van voorzitter en notulist. Dit doen we, omdat de stem van kinderen ertoe doet. Om deze reden hebben kinderen van de Kinderraad altijd een stem en rol bij het aantrekken van nieuwe teamleden. Zij ontvangen de sollicitanten , leiden hen rond, stellen vragen en geven daarna hun mening.

Een goede samenwerking met ouders

Kinderen vanaf 0 jaar zijn van harte welkom op de campus. Wat je wens of behoefte ook is, voor ons is persoonlijk contact een pré. Wij maken altijd tijd om vrijblijvend kennis te maken en een rondje door de campus te doen.

Een goede samenwerking met toekomstige ouders: voel je welkom

Kinderen vanaf 0 jaar zijn van harte welkom op de campus. Wat je wens of behoefte ook is, voor ons is persoonlijk contact een pré. Wij maken altijd tijd om vrijblijvend kennis te maken en een rondje door de campus te doen. Doordat de animo groot is en we gaan voor kwaliteit, hebben wij een opnamelimiet. Om teleurstelling te voorkomen, zorg dat je tijdig contact met ons opneemt via: directie@campuscolumbus.nl of 072-5727111

Een goede samenwerking met ouders: live verbinden

Wij hechten een groot belang aan een goede samenwerking! Daarom delen wij, Campus Columbus en ouders, informatie (lees hierbij ook: verzorgers). Samen zoeken we telkens naar nieuwe mogelijkheden voor één gemeenschappelijk en helder doel: de ontwikkeling van het kind. Zodat professionele kennis en kennis over het kind worden samengebracht!

Bij het halen en brengen van kinderen, staan de mentoren klaar om de kinderen te ontvangen en desgewenst informatie uit te wisselen met de ouder. Daarnaast is er altijd ruimte om een gesprekje in te plannen. Gedurende het jaar worden ouders actief betrokken bij zowel opvang als ons onderwijs. Dit doen we bijvoorbeeld middels: startgesprekken, meedoekwartier, portfoliopresentaties, gastlessen en thema afsluitingen.

Ons motto waar het om respect en communicatie gaat, is: “Op Campus Columbus praten wij mét elkaar, niet óver elkaar!” Dus is er iets? Of zijn er vragen? Laat het vanuit dit motto de juiste persoon weten!

Een goede samenwerking met ouders; via andere kanalen

Op dit moment wordt hard gewerkt aan eenzelfde communicatiemiddel voor opvang en onderwijs. Telefonisch zijn alle afdelingen dagelijks te bereiken via: 072-5727111

Via de digitale wegen gebruiken we in de opvang Konnect. Ouders ontvangen berichten vanuit de teamleden en vanuit de leiding.

Zodra een kind vier jaar wordt en instroomt in het onderwijs, krijgen ouders een zogenaamde Kwieb-code. Met deze code kan de Kwieb-app worden geactiveerd. Ouders ontvangen nieuws vanuit de unit door de teamleden en vanuit de leiding.

Een goede samenwerking met ouders: Vrienden van de Campus

Dit is een onafhankelijke stichting van betrokken ouders en verzorgers. Zij ondersteunen en helpen bij het realiseren van innovatieve projecten, teneinde de campus nog mooier, beter en leuker te maken voor onze kinderen!

Ben of ken jij iemand die graag een steentje bijdraagt door:

 • Het delen van kennis.
 • Het delen van ervaringen.
 • Verbindingen en netwerken te delen.
 • Sponsoring in materiele of financiële zin.

Stuur dan een mailtje naar: vriend@campuscolumubus.nl

Een goede samenwerking met ouders én teamleden: rol van de campusraad

In de campusraad (CR) denken ouders samen met teamleden mee over het beleid van Campus Columbus. De CR is een samenvoeging van de oudercommissie van de opvang en de medezeggenschapsraad van de school. De CR sluit daarmee aan bij de ontwikkeling naar Campus Columbus als kindcentrum. Leden van de campusraaad geven feedback, advies of verlenen instemming op het beleid. Bovendien vertegenwoordigen zij samen de belangen van ouders en teamleden bij directie en besturen.

Als je vragen hebt over beleidszaken, die door de raad met de directie of besturen moet worden besproken, neem dan contact op met de leden van de CR via: campusraad@campuscolumbus.nl

Als je het leuk vindt om op Blosseniveau mee te praten over zaken die campusoverstijgend zijn, dan kun je je aanmelden bij de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) via: gmr@blosse.nl

Een goede samenwerking met ouders én teamleden: rol van de ouderraad onderwijs?

Campus Columbus kent ook een ouderraad. De ouderraad bestaat uit een wisselende samenstelling van ouders. Gestreefd wordt naar een mooie verdeling van ouders met kinderen over alle units heen. De ouderraad komt 4 tot 6 keer per jaar bijeen. Doel van de ouderraad is daar bij te dragen waar het ten goede komt aan alle kinderen van de campus. Dit doen zij middels het ondersteunen van activiteiten, zodat teamleden kunnen focussen op de ontwikkeling van onze kinderen. Daarnaast int en beheert de ouderraad de vrijwillige ouderbijdrage. Samen met het team overleggen zij hoe de gelden worden ingezet. De hoogte van deze bijdragen wordt vastgesteld door de campusraad en staat het unitboekje vermeld.

Ben jij een enthousiaste en actieve ouder én wil je graag in de ouderraad? Stuur dan een mailtje naar: or@campuscolumbus.nl

Een goede samenwerking met professionals

De ontwikkeling van integrale kindcentra staat volop in de belangstelling. Ook het onderwijsconcept van Columbus trekt professionals. Er zijn regelmatig verzoeken voor inspiratie, colleges en rondleidingen. Om de organisatie te ontlasten, maar zeker om tegemoet te komen aan het delen van kennis en ervaring, hebben we een bezoekarrangement ontwikkeld.

Een goede samenwerking met professionals: inspiratie opdoen in de praktijk

De ontwikkeling van integrale kindcentra staat volop in de belangstelling. Ook het onderwijsconcept van Columbus trekt professionals. Er zijn regelmatig verzoeken voor inspiratie, colleges en rondleidingen. Om de organisatie te ontlasten, maar zeker om tegemoet te komen aan het delen van kennis en ervaring, hebben we een bezoekarrangement ontwikkeld. Dit kun je zien als een studiedag in de praktijk met leidinggevenden, teamleden en kinderen als begeleiders!

Inspiratie kan worden opgedaan rondom de volgende thema’s of een combinatie ervan:

 • Ambitie, visie en kwaliteitsontwikkeling.
 • Professionele cultuur waar ‘leren’ van iedereen centraal staat.
 • Ontwikkeling van een (integraal) kindcentrum.
 • Daltonkernwaarden in onderwijs en opvang.
 • Samen verantwoordelijk voor kinderen in units.
 • Faseonderwijs als alternatief voor het leerstofjaarklassensysteem.
 • Werken met portfolio op kind- en teamlidniveau.
 • Take Your Own Device (TYOD) over het gebruik en de financiering ervan.

Opzet arrangement:

De kwaliteit van het professionele bezoek moet hoog zijn, daarom is een goede voorbereiding en afstemming van belang. Bezoekers denken na over kijkpunten en ontwikkelvragen. In overleg met de leiding van de campus wordt een arrangement samengesteld. Veel voorkomende elementen zijn:

 • Een inleiding en presentatie van de werkwijze. (desgewenst naar aanleiding van de ontwikkelvragen)
 • Uitgebreid ‘snuffelbezoek’ aan alle afdelingen.
 • Verzorgde lunch door kinderen samen met teamleden.
 • Reflectie, vragenronden en uitwisselen van documenten.

Het dergelijke programma is dan 9:00-13:30 uur.

Om de tijdsinvestering en lunchkosten te compenseren vragen wij om een vergoeding. De kosten zijn gebaseerd op een arrangement hierboven. Individuen: € 75,- per persoon. Groepen 6 tot 10 personen: € 450,- (daarboven € 25,- per persoon) Wij proberen altijd maatwerk te organiseren, zo willen we ook toekomstige collega’s, studenten welkom heten voor een inkijkje in onze praktijk.

Het minimale aantal voor een bezoek is vier. De inkomsten komen rechtstreeks ten goede aan de werkvloer. De gewenste datum en invulling van het bezoek gaat in overleg. Ben jij nieuwsgierig en heb je zin in een inspirerende dag? Neem dan contact op via: directie@campuscolumbus.nl

Een goede samenwerking met toekomstige collega’s: daar investeren wij in!

De campus is een mooie plek, een fijne plek. We zijn altijd op zoek naar mensen met lef, die ons team kunnen komen versterken. We nodigen je van harte uit om eens sfeer te komen proeven en te kijken of we iets voor elkaar kunnen betekenen. Waarom wil je op de campus zijn?

 • Omdat vertrouwen de kern is; Je krijgt vertrouwen en je wordt gezien.
 • Je hoeft het niet alleen te doen, want je bent samen verantwoordelijk.
 • Je bent onderdeel van een fijn team, waarbij pedagogisch tact is wat ons bindt.
 • Je wordt geholpen, maar ook uitgedaagd en je mag je talenten gebruiken.
 • Je krijgt vrijheid en draagt verantwoordelijkheid.
 • Je blijft hier leren, omdat we samen de toekomst ontdekken en bouwen.
 • Je houdt je ontwikkeling bij in je bekwaamheidsportfolio.
 • Je levert een waardevolle bijdrage en mag dat hier vooral uitoefenen met plezier en pret!

Loop gerust eens bij ons binnen of stuur je motivatie naar: directie@campuscolumbus.nl

Een goede samenwerking met partners

Leren doe je de hele dag en duurt een leven lang. Vanuit ons eigen professie en expertise werken dragen we bij aan de ontwikkeling van kinderen. Zoals je hierboven hebt kunnen lezen, doen we dit graag samen.

Een goede samenwerking met partners: zien wij als waardevol!

Leren doe je de hele dag en duurt een leven lang. Vanuit ons eigen professie en expertise werken dragen we bij aan de ontwikkeling van kinderen. Zoals je hierboven hebt kunnen lezen, doen we dit graag samen. We zijn dus altijd op zoek naar mensen die ons een stapje verder kunnen helpen. Ben jij of ken jij zo iemand? Laat het ons weten via: directie@campuscolumbus.nl

Veilig thuis

Het protocol Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling geeft ons handvatten hoe te handelen in geval van (vermoedens van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Zo nodig hebben wij overleg met de organisatie Veilig thuis. Voor vragen over dit protocol kun je terecht bij de teamleden of de directie.

Vertrouwenspersonen

De mentor van je kind is het eerste aanspreekpunt voor allerhande zaken. Toch kan er zich een situatie voordoen, die je misschien niet met de mentor wilt of kunt bespreken. Op de campus werken daarom twee vertrouwenspersonen, Rosanne Muis en Jeroen Blank. Mocht deze situatie spelen, dan kunnen deze teamleden met je meedenken of je verder helpen.

In en uitstroom

Het fijnst is het als een kind zijn of haar basisschooltijd op één school of kindcentrum heeft.
Soms is een wisseling van school niet te voorkomen. Het kan dat er sprake is van een verhuizing of dat de huidige school niet of onvoldoende aan de onderwijs- en/of ondersteuningsbehoeften van een kind kan voldoen. Dan is er contact tussen beide scholen. Zo zorgen we er samen voor dat de overstap zo soepel mogelijk verloopt en de impact op het kind zo klein mogelijk is.

Het komt ook voor dat we benaderd worden door ouders vanwege ontevredenheid over de huidige school. Daar hebben wij binnen Heerhugowaard Zuid de volgende afspraken over gemaakt:

 1. Wij zullen ouders altijd verzoeken de ontevredenheid op de huidige school te bespreken. We gunnen het alle partijen om samen tot een goede oplossing te komen.
 2. Blijft de wens tot overstappen bestaan, dan nemen de intern begeleiders/directeuren contact met elkaar op en wordt een overstap bespreekbaar. We onderzoeken of een overstap wenselijk is voor het kind.
 3. Het organiseren van een overstap vraagt een goede voorbereiding en dat kost tijd. Daarom zullen er in het belang van de kinderen en de organisatie op de scholen geen verzoeken tot schoolwisselingen aangenomen worden in de laatste en eerste weken van het onderwijsjaar.

Typisch Campus Columbus

Het team van Campus Columbus streeft naar maatwerk voor elk kind én gezin binnen één leefgemeenschap. Onze collega’s, ouders en kinderen maken samen het onderwijs, opvang en de opvoeding.

Kom je kennismaken?

Kinderen vanaf 0 jaar zijn van harte welkom op de campus. Wat je wens of behoefte ook is, voor ons is persoonlijk contact een pré. Wij maken altijd tijd om vrijblijvend kennis te maken en een rondje door de campus te doen. Doordat de animo groot is en we gaan voor kwaliteit, adviseren wij je interesse tijdig kenbaar te maken.