Campus Columbus

Hier geven we je een beeld hoe een dag op de campus er uit ziet en vertellen we je meer over de organisatie van het kindcentrum. Bij organisatie vind je informatie over de leiding, het team, opvang, onderwijs, het fase onderwijs, Ontdektalent en de units.

Een dagje op de campus

Al vanaf 7:00 uur ’s ochtends worden de eerste kinderen gebracht. Kinderen van 0-12 jaar kunnen bij ons terecht. De allerjongsten (0-2 jaar) gaan naar de Nieuwe Wereld, zij blijven hier vaak de hele dag. Meester Sander is dagelijks vanaf 7:30 uur aanwezig om de telefoon aan te nemen, bezoekers te ontvangen, collega’s te ondersteunen en kinderen te helpen bij vragen of klusjes. Ook bij La Pinta (2-4 jaar) en La Nina (4-12) druppelen al voor achten kinderen met hun ouders binnen. Het onderwijsteam gaat om 8:20 uur naar buiten om alle kinderen te ontvangen. Om 8.30 uur start de onderwijstijd. Het is heel gebruikelijk dat je naast kinderen en teamleden, ouders in de unit treft. Zij draaien mee, helpen hun kind met opstarten of ze geven een gastles. We maken namelijk graag gebruik van ieders expertise! In de units werken kinderen zelfstandig en samen. Soms wordt er gewerkt in een boekje, maar ook wordt er veel geleerd door te doen. Kinderen werken op een plek, die voor hen fijn en prettig is. In de unit heeft ieder kind zijn eigen mentor. De mentor gaat in gesprek met ouders en is aanwezig bij de portfoliopresentatie, het feestje van het kind!

In de units vind je rijk gevulde ateliers waar daltonkernwaardes een belangrijke rol vervullen, zowel in de onderwijsunits als de opvangunits. Hoewel wet- en regelgeving van onderwijs en opvang van elkaar verschillen, zoeken we steeds naar mogelijkheden om kinderen zo goed mogelijk te zien en helpen! Ondersteunende routines en structuren leveren een bijdrage aan de zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en taakgerichtheid. Als kinderen hun doel bereikt hebben en hiervan een foto hebben gemaakt, gaan zij met printpas in de hand, alleen of met hun maatje, het bewijsstuk ophalen. Dat bewijsstuk wordt bewaard en is later onderdeel van het reflectiegesprek met kinderen.

Op alle afdelingen van de campus wordt samengewerkt, door kinderen maar/en ook door teamleden. Er zijn altijd meerdere teamleden samen verantwoordelijk voor een groep kinderen. Zo wordt optimaal gebruik gemaakt van ieders talent!

Als een teamlid een specifieke vraagt heeft: kan hij of zij hulp inroepen van een van onze coaches. Zij ondersteunen alle teamleden, die werken met kinderen van 0-12 jaar, op het gebied van pedagogiek, hoog-en meerbegaafdheid groepsdynamiek en dalton. Dit draagt bij aan een doorgaande ontwikkellijn voor ieder kind.

Meester Bart geeft alle kinderen gym en samen met de Ouderraad organiseert hij uitdagende activiteiten. In de middag bieden wij een aanbod aan voor kinderen die nog meer willen bewegen: Ontdektalent Sport!

Naast sporten is er gedurende het jaar een afwisselend aanbod voor kinderen van 4-12 jaar op de campus. OntdekTalent biedt kinderen van alle leeftijden een breed en rijk aanbod. Zodat zij hun talenten kunnen vergroten en vaardigheden ontwikkelen om met de juiste mindset de toekomst te ontdekken en bouwen.

Om 14 uur worden de eerste kinderen weer opgehaald, zij gaan naar huis of bij een vriendje spelen. Een ander deel blijft lekker op de campus, voor hen is er ruimte voor ontspanning, plezier en ontdekking. Kinderen vanaf 8 jaar kunnen gebruik maken van onze Sport BSO Buitengewoon op het terrein van voetbalclub Reiger Boys. Zowel bij La Nina als bij Buitengewoon, staan de daltonkernwaarden centraal, een ander belangrijk punt is dat kinderen zich bij ons thuis voelen. Dit jaar is er budget om de ruimte opnieuw in te richten, dit doen wij uiteraard met de kinderen samen. De inrichting van onze BSO is dynamisch en het aanbod afwisselend, want ieder kind en ieder teamlid is verschillend. Er is veel afstemming tussen teamleden opvang en onderwijs, waardoor er naast verschillen veel overeenkomsten zijn. Want het maakt niet uit of er geleerd, gespeeld of ontdekt wordt, je voelt en ziet op de campus dat er wordt gewerkt vanuit een collectieve missie. Teamleden van de campus zijn vriendelijk, open en nieuwsgierig, ze zijn leergierig en altijd op zoek naar verbetering. Ze werken met elkaar en ouders samen, teneinde het beste te doen voor ieder kind. Als aan het einde van de dag als de kinderen weer worden opgehaald, wordt altijd tijd gemaakt voor een kort praatje en overdracht.

Dan is het tijd voor onze schoonmaakploeg. Hoewel kinderen en teamleden al een eerste aanzet geven, zorgen zij dagelijks voor frisse ruimtes. In de avonduren zijn er regelmatig bijeenkomsten voor teamleden, ook ouders van de Ouderraad en Campusraad, vinden elkaar dan. Nieuwsgierig? Stel je vraag gerust aan een kind, ouder of teamlid. Zij vertellen je met trots meer tijdens een rondje door de campus!

Organisatie

Elke dag werken we samen; iedereen doet ertoe en ieders bijdrage doet ertoe. We verwachten van elkaar een kindgerichte, proactieve houding. Iedereen krijgt de vrijheid waarover hij of zij de verantwoordelijkheid kan dragen. Het voeren van de gesprekken heeft een belangrijke plek binnen onze organisatie; samen maken we het continu beter en ons leren staat hierbij centraal.

Alle personeelsleden binnen Campus Columbus zijn teamleden. Ze hebben ieder verschillende functies en verantwoordelijkheden.

Continurooster

Er wordt gewerkt met een continurooster. De deuren van het onderwijs gaan dagelijks om 8.20 uur open en de dagen zijn van 8.30-14.00 uur.

Opvang

De teamleden van De Nieuwe Wereld, La Pinta en La Niña hebben de functie van pedagogisch medewerker. Zij verzorgen kinderopvang en het peuterspelen voor onze allerjongsten van 0 tot 4 jaar en zij verzorgen voor- en na schoolse opvang voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Desgewenst kunnen teamleden worden ingezet in een ondersteunende rol in het onderwijs, een zogenaamde combinatiefunctie.

Onderwijs

Binnen de onderwijsunits werkt Campus Columbus met drie verschillende functies. De mentoren van de kinderen zijn allen leerkracht. Leerkrachten kunnen worden ondersteund door een leerkrachtondersteuner. De derde rol is de rol van coach. Dit zijn leerkrachten met een specifiek specialisme. We kennen twee pedagogisch coaches, een meer-en hoogbegaafdheidscoach en een daltoncoach. Zij begeleiden collega’s en kinderen van het hele kindcentrum.

Elk jaar zijn er meerdere stagiaires van het mbo, hbo of de universiteit aanwezig, die het onderwijsteam verrijken.

Daarnaast bieden wij ruimte aan snuffelstages, hierbij zien we regelmatig oud-leerlingen terugkeren.

Campusondersteuning

Binnen de campus zijn twee ondersteunende functies; die van administratief medewerker en die van conciërge.

Leiding op de campus

De leiding op de campus bestaat uit twee personen in de functie van directeur kindcentrum. Zijn samen verantwoordelijk voor opvang en onderwijs. Een dag per week is er ondersteuning door een assistent manager kinderopvang.

Fasenonderwijs

Op Campus Columbus verdelen we de kinderen in ons onderwijs over fasen van een halfjaar. Een halfjaar kent een doorstroommoment naar een nieuwe fase ná de zomervakantie en na 20 weken onderwijs, rond eind januari. Het faseonderwijs komt voort uit de wens om de organisatie flexibeler te maken en daarmee makkelijker de juiste omgeving te bieden voor de kinderen.

Onderwijs in de units

Units zijn ‘eenheden’ van minimaal twee fasen, met meerdere teamleden die samen verantwoordelijk zijn voor het geven van onderwijs. Elke unit beschikt over meerdere ruimtes. Er wordt gewerkt met zes units, ‘A’ tot en met ‘F’. Elk jaar wordt op basis van het aantal kinderen per fase bepaald uit welke fase de units bestaan. Iedere unit werkt vanuit dezelfde principes.

Unit F

Een bijzondere unit op de campus, is unit F, de eindgroep met kinderen in de hoogste fases. Na het jaar in unit F vliegen de kinderen uit naar het voortgezet onderwijs en hier hoort een gepast afscheid bij. Geheel op eigen wijze, dragen de kinderen in de unit hier samen zorg voor. Kinderen gaan met elkaar, ondersteund door de teamleden en directie, aan de slag om geld te verdienen voor het afscheid van de campus. Hierbij zetten kinderen hun talenten in Ieder jaar groeit het ondernemerschap en vindingrijkheid! Kinderen ontvangen een startkrediet en richtlijnen waar de afscheidsprestatie aan moet voldoen. Behalve een spetterend afscheid van de campus, een onvergetelijk leerzame periode!

OntdekTalent: ontdek en beleef je talent!

Een aparte afdeling binnen Campus Columbus heet OntdekTalent. Hier wordt een breed en rijk activiteitenaanbod geboden voor kinderen. Wat we willen is een aanbod waarbij kinderen hun talenten vergroten en vaardigheden ontwikkelen om met de juiste mindset de toekomst te ontdekken én bouwen!

De activiteiten worden aangeboden door externe professionals of door eigen teamleden met een specifiek talent. Daarnaast proberen we verbindingen te slaan met lokale ondernemers, verenigingen en gemeenten, zodat er win-win situaties kunnen ontstaan in het belang van het kind. Er worden eisen gesteld aan de medewerkers van OntdekTalent, waaronder het kunnen overleggen van een geldige Verklaring Omtrent Gedrag. Er is een hiervoor een procotol vastgesteld door de campusraad.

Verlof voor onderwijs

In de Leerplichtwet staat dat het kind onderwijs moet volgen. Kinderen mogen dus nooit zomaar wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk.
De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hieronder beschreven.

Richtlijnen één dag verlof

Voor onderstaande aangelegenheden kan er voor één dag verlof aangevraagd worden:

 • een verhuizing van het gezin;
 • plichten die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging;
 • het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten;
 • overlijden van bloed- of aanverwanten;
 •  viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 121⁄2-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig
  (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten.
 • ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten (het aantal verlofdagen wordt bepaald in overleg met
  de directeur en/of de leerplichtambtenaar);
 • andere ‘gewichtige omstandigheden’.
  Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof wegens andere
  ‘gewichtige omstandigheden’ dient zo spoedig mogelijk bij de directie te worden ingediend.
  De volgende situaties zijn zeker géén ‘gewichtige omstandigheden’:
 • familiebezoek in het buitenland;
 • vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding of op uitnodiging (als
  cadeautje);
 • vakantie tijdens onderwijstijd bij gebrek aan andere boekings-mogelijkheden;
 • eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers-) drukte;
 • verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al vrij is of nog vrij zijn.

Het aanvragen van bijzonder verlof kun je doen middels een formulier welke is opgesteld door de gemeente. Je kunt dit formulier vinden op de website van gemeente Dijk & Waard of je kunt een exemplaar ophalen bij directie, Dorien of Marcia. Je kunt de aanvraag (eventueel met relevante verklaringen) inleveren bij directie. De directie neemt een besluit over een verlofaanvraag en maakt dit kenbaar per mail.

Vakantieverlof

Voor vakantie tijdens onderwijs kan alleen een uitzondering gemaakt worden als het kind tijdens de reguliere vakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. In dat geval mag de directie eenmaal per jaar vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatshebben. Het betreft dan de enige gezinsvakantie in dat jaar. Bij de aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep én de verlofperiode van de betrokken ouder blijken. Verder zijn er de volgende voorwaarden:

  1. de verlofperiode mag maximaal 10 onderwijsdagen beslaan;
  2. de verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het onderwijsjaar vallen.

Het aanvragen van vakantieverlof kun je doen middels een formulier welke is opgesteld door de gemeente. Je kunt dit formulier vinden op de website van gemeente Dijk & Waard of je kunt een exemplaar ophalen bij directie, Dorien of Marcia. Je kunt de aanvraag (eventueel met relevante verklaringen) inleveren bij directie. De directie neemt een besluit over een verlofaanvraag en
maakt dit kenbaar per mail.

Kalender

Onze activiteiten of vakantie waardoor wij gesloten zijn.

Datum Wat
Ma 4 september 2023 1e schooldag
Wo 18 oktober 2023 Studiedag voor alle teamleden van de campus
Ma 23 oktober t/m 27 oktober 2023 Herfstvakantie
Ma 30 oktober t/m dinsdag 31 oktober 2023 Studie tweedaagse team onderwijs
Ma 25 december t/m 5 januari 2024 Kerstvakantie
Vr 9 februari 2024 Studiedag team onderwijs
Ma 12 februari 2024 Studiedag team onderwijs
Ma 19 februari 2024 t/m vrijdag 23 februari 2024 Voorjaarsvakantie
Ma 17 juni 2024 t/m 21 juni 2024 Studieweek team onderwijs
Ma 1 april 2023 2e Paasdag
Ma 29 april 2024 t/m vr 10 mei 2024 Meivakantie
In meivakantie Hemelvaart
Ma 20 mei 2024 2e Pinksterdag
Do 18 juli 2024 Studiedag team onderwijs o.v.b. of calamiteiten dag
Vr 19 juli 2024 Studiedag team onderwijs o.v.b. of calamiteiten dag

Typisch Campus Columbus

Zodra je de campus binnenstapt, voel en ervaar je direct, wat Campus Columbus bijzonder maakt.  Middels deze verhaaltjes nemen we je mee in wat de campus tot een fijne plek maakt, zowel voor kinderen, ouders & teamleden!

Kom je kennismaken?

Kinderen vanaf 0 jaar zijn van harte welkom op de campus. Wat je wens of behoefte ook is, voor ons is persoonlijk contact een pré. Wij maken altijd tijd om vrijblijvend kennis te maken en een rondje door de campus te doen. Doordat de animo groot is en we gaan voor kwaliteit, adviseren wij je interesse tijdig kenbaar te maken.